SMART MATHEMATICS TEACHER

REZULTATY

Te rezultaty intelektualne będą wspierać podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli matematyki w zakresie korzystania z aplikacji mobilnych i otwartych zasobów edukacyjnych w procesie nauczania, w celu poprawy umiejętności matematycznych uczniów, kreatywności, krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów. Opracowane wyniki intelektualne będą mogły być przekazywane i stosowane przez nauczycieli przedmiotów STEAM.
Go to Kurs Szkoleniowy dla Nauczycieli Matematyki

Kurs Szkoleniowy dla Nauczycieli Matematyki

Go to e-Narzędzie do Nauczania Matematyki

e-Narzędzie do Nauczania Matematyki

Go to E-Narzędzie do Rozwijania Krytycznego Myślenia i Kreatywności Uczniów

E-Narzędzie do Rozwijania Krytycznego Myślenia i Kreatywności Uczniów

Go to Zestaw Najlepszych Praktyk Radzenia Sobie z Różnorodnością w Klasie

Zestaw Najlepszych Praktyk Radzenia Sobie z Różnorodnością w Klasie

O projekcie

Projekt SMART-MT przyczynia się do osiągnięcia nadrzędnych celów strategii ,,Europa 2020": zmniejszenia liczby osób osiągających słabe wyniki w czytaniu, naukach ścisłych i matematyce do 15% oraz wdrożenie priorytetu ,,Inteligentny wzrost: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji". Kompetencje matematyczne, naukowe i technologiczne, z naciskiem na rozwiązywanie problemów, są warunkiem koniecznym dla funkcjonowania zaawansowanej technologicznie gospodarki i społeczeństwa. Dane PISA OECD (2015 r.) pokazują, że spośród trzech dziedzin, odsetek osób osiągających słabe wyniki jest najwyższy w matematyce (średnia UE - 22,2%), chociaż kompetencje z zakresu matematyki zostały uznane na poziomie UE za jedną z kluczowych kompetencji w zakresie samorealizacji, aktywnego obywatelstwa, włączenia społecznego i szans na zatrudnienie w XXI wieku. W celu sprostania tym kwestiom i wyzwaniom, w projekcie przewidziano następujące cele i zadania:

Cel - rozwój cyfrowej kultury edukacyjnej nauczycieli matematyki w celu zwiększenia zaangażowania i osiągnięć uczniów.

Cele:
  1. poprawa rozwoju zawodowego nauczycieli matematyki poprzez podniesienie ich kompetencji cyfrowych do korzystania z aplikacji mobilnych w procesie nauczania;
  2. wspieranie nauczycieli matematyki w przyjmowaniu innowacyjnych praktyk cyfrowych, opartych na aplikacjach mobilnych w celu poprawy umiejętności matematycznych uczniów i rozwiązania ich niedostatecznych osiągnięć w matematyce;
  3. zwiększenie zdolności nauczycieli matematyki do rozwijania krytycznego myślenia i kreatywności uczniów poprzez włączenie innowacyjnych ćwiczeń opartych na aplikacjach mobilnych do procesu nauczania;
  4. wspieranie nauczycieli matematyki w radzeniu sobie z różnorodnością w klasie poprzez wymianę najlepszych praktyk nauczania, prezentowanych jako Otwarte Zasoby Edukacyjne.
Grupy docelowe:
  • Nauczyciele matematyki i przedmiotów STEAM, pracujący w szkołach podstawowych
  • Osoby osiągające słabe wyniki w klasie 5-6 (rok szkolny), w wieku 11-12 lat, pochodzące ze środowisk znajdujących się w niekorzystnej sytuacji (napotykające na przeszkody edukacyjne, społeczno-ekonomiczne, geograficzne, kulturowe) i mające specjalne potrzeby edukacyjne.
Ogólna metodologia projektu opiera się na podejściu zintegrowanym (blended learning), wykorzystującym odwrócone metody szkoleniowe, mikrouczenie się, grywalizację i otwarte zasoby edukacyjne, a także najlepsze praktyki nauczycieli w krajach partnerskich. Dwa rezultaty (O2, O3) opierają się na konkretnej metodologii - otwartym i innowacyjnym podejściu do aplikacji mobilnych w erze cyfrowej, wykorzystującym zorientowany na problemy empiryczne i samodzielny e-learning.

Główny wpływ na uczniów polega na zmniejszeniu osiągania słabych wyników w matematyce poprzez zapewnienie im atrakcyjnych cyfrowych narzędzi do nauki. Partnerstwo oczekuje, że co najmniej 50% uczniów z grupy docelowej zacznie korzystać z nowo opracowanych aplikacji mobilnych i zmieni swoje podejście do matematyki, jako interesującego i przydatnego przedmiotu.
Nauczyciele matematyki podniosą swoje kompetencje dydaktyczne, społeczne i cyfrowe, aby wykorzystywać nowoczesne narzędzia w procesie nauczania, które zwiększą motywację uczniów, przyczynią się do ich zaangażowania w matematykę i wpłyną na lepsze wyniki.

Partnerzy

Kaunas Region Educational Centre

Project Coordinator
Lithuania

Kaunas Region Akademija Ugnes Karvelis Gymnasium

Lithuania

European Innovation Centre

Lithuania

Danmar Computers LLC

Poland

Tukums 2nd Elementary School

Latvia

George Emil Palade School

Romania

Eurotraining Educational Organization

Greece