SMART MATHEMATICS TEACHER

Rezultāti

Šie intelektuālie rezultāti atbalstīs matemātikas skolotāju digitālo kompetenču uzlabošanu, mācību procesā izmantojot mobilās lietotnes un brīvi pieejamos izglītības resursus, ar mērķi uzlabot skolēnu matemātiskās prasmes, radošumu, kritisko domāšanu un problēmu risināšanu. STEAM priekšmetu skolotāji šos izstrādātos intelektuālos rezultātus varēs izmantot un savstarpēji dalīties ar tiem.
Go to Apmācību kurss matemātikas skolotājiem

Apmācību kurss matemātikas skolotājiem

Go to E-rīku komplekts matemātikas mācīšanai

E-rīku komplekts matemātikas mācīšanai

Go to E- rīku komplekts skolēnu kritiskās domāšanas un radošuma attīstīšanai

E- rīku komplekts skolēnu kritiskās domāšanas un radošuma attīstīšanai

Go to Labākās pieredzes apkopojums darbam ar dažādu zināšanu līmeņa skolēniem klasē

Labākās pieredzes apkopojums darbam ar dažādu zināšanu līmeņa skolēniem klasē

Projekta nozīme

Projekts palīdz sasniegt vienu no stratēģijā“Eiropa 2020”noteiktajiem kritērijiem: līdz 15% samazināt lasīšanas, dabaszinātņu un matemātikas nepietiekamozināšanu līmeni un īstenot prioritāti “Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei”. Kompetences matemātikā, dabaszinātnēs un tehnoloģijās, ar uzsvaru uz kritisko domāšanu, problēmu risināšanu, ir tehnoloģiski progresīvas ekonomikas un sabiedrības funkcionēšanas priekšnoteikums. OECD PISA dati (2015) rāda, ka starp trim jomām, matemātikā ir visaugstākaisnepietiekamu izglītību ieguvušo īpatsvars (ES vidējais rādītājs - 22,2%), kaut arī matemātikas prasmes ES līmenī ir noteiktas kā vienas no pamatprasmēmpersonīgai pilnveidei, sociālo integrāciju un nodarbinātības iespējām 21. gadsimtā.
Turklāt šīs aptaujas dati atklāja atšķirības starp skolām, uzsverot, ka skolēni ar zemu sasniegumu līmeni ir no sociāli un ekonomiski nelabvēlīgām vai migrantu grupām, kuras dzīvo attālosnovados un rajonos. Tādēļ īpaša uzmanība jāpievērš šīm skolēnu grupām, kas mācās, lai viņiem būtu labākas iespējas apgūt pietiekamas prasmes un gūt panākumus dzīvē. Iepriekš minēto ES ziņojumu analīze un veiksmīgā ES valstu (Zviedrijas, Igaunijas un Somijas) pieredze atklāja, ka šīs problēmas ir cieši saistītas ar matemātikas skolotāju, it īpaši digitālo, kompetenču trūkumu un viņu nespēju izmantot saistošākas mācību metodes. Neformālas intervijas ar skolu vadītājiem atklāja, ka skolotāju “pretestība” modernu digitālo rīku izmantošanai ir saistīta ar viņu pārliecības trūkumu un bailēm izmantot IKT mācībām. Turklāt viņi uzsvēra, ka tradicionālās mācību metodes mazina skolēnu interesi un motivāciju. Tā kā projekts ir balstīts uz novatorisku digitālā laikmeta mobilā lietojuma pieeju, tas veicina skolotāju prasmju stiprināšanu, sniedzot atbalstu skolotājiem sadarbības un novatoriskas digitālās prakses ieviešanā. Tas arī uzlabotu skolotāju digitālās kompetences, jo tās ir būtiskas mūsdienu izglītībā, veicinot skolēnu radošumu un kritisko domāšanu, kā rezultātā viņi sasniedz augstākus sasniegumus matemātikā. PROJEKTA MĒRĶIS ir attīstīt matemātikas skolotāju digitālo izglītības kultūru, lai iesaistītu skolēnus mācību procesā un uzlabotu viņu sasniegumus.


  1. uzlabot matemātikas skolotāju profesionālo izaugsmi, izmantojot mobilās lietotnes mācību procesā, lai paaugstinātu skolotāju digitālo kompetenci;
  2. atbalstīt matemātikas skolotājus, ieviešot jaunās digitālās prakses, kas balstītas uz mobilajām aplikācijām, lai uzlabotu skolēnu matemātiskās prasmes nepietiekamos sasniegumus matemātikā;
  3. nostiprināt matemātikas skolotāju spēju attīstīt skolēnu kritisko domāšanu un radošumu, mācību procesā integrējot mobilās aplikācijas;
  4. atbalstīt matemātikas skolotājus rast risinājumu dažādībai klasē, daloties ar labas prakses pieredzes apkopojumu, kas tiks prezentētas kā brīvi pieejamie mācību resursi. (OER).
INTELEKTUĀLIE REZULTĀTI
  • Apmācību kurss matemātikas skolotājiem "Matemātikas mācīšana digitālajā laikmetā”;
  • E-rīku komplekts matemātikas mācīšanai;
  • E-rīku komplekts skolēnu kritiskās domāšanas un radošuma attīstīšanai;
  • Labākās pieredzes apkopojums darbam ar dažādu zināšanu līmeņa skolēniem klasē.
MĒRĶA GRUPAS:
  • Matemātikas un STEAM skolotāji, kuri strādā pamatskolā;
  • 5. - 6. klašu skolēni (11 -12 g.) ar nepietiekamu zināšanu līmeni no sociāli nelabvēlīgas vides (ar izglītības, sociālekonomiskiem, ģeogrāfiskiem, kultūras šķēršļiem) un, kuriem ir īpašas mācību vajadzības.
PROJEKTA VISPĀRĒJĀ METODIKA

balstās uz jauktu mācību pieeju, izmantojot apgrieztas / pārvērstas apmācības metodes, mikro mācības, spēļu iesaisti un atvērtos izglītības resursus, kā arī partnervalstu skolotāju paraugpraksi. Divu intelektuālo rezultātu (O2, O3) pamatā ir īpaša metodika - atvērta un inovatīva digitālā laikmeta mobilo lietotņu izmantošanas pieeja, balstoties uz problēmu orientētu pieredzi un pašmācību.

PROJEKTA REZULTĀTI

Galvenais projekta uzdevums ir palīdzēt skolēniem samazināt nepietiekamo zināšanu līmeni matemātikā, nodrošinot viņiem interesējošus digitālos mācību līdzekļus. Partnerība paredz, ka vismaz 50% mērķa grupas skolēnu sāks lietot projekta ietvaros izveidotās mobilās lietotnes un mainīs savu attieksmi pret matemātiku kā pret interesantu un noderīgu mācību priekšmetu. Matemātikas skolotāji pilnveidos savas didaktiskās, sociālās un digitālās kompetences, lai mācību procesā izmantotu jaunus, mūsdienīgus un modernus rīkus, kas paaugstinās skolēnu motivāciju, veicinās viņu iesaisti matemātikā un uzlabos rezultātus.

Partneri

Kaunas Region Educational Centre

Project Coordinator
Lithuania

Kaunas Region Akademija Ugnes Karvelis Gymnasium

Lithuania

European Innovation Centre

Lithuania

Danmar Computers LLC

Poland

Tukums 2nd Elementary School

Latvia

George Emil Palade School

Romania

Eurotraining Educational Organization

Greece