SMART MATHEMATICS TEACHER

Projekto rezultatai

Projekto rezultatai – keturi intelektiniai produktai – yra skirti matematikos mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti. Projekto metu sukurtos mobiliosios programėlės ir kiti atvirieji švietimo ištekliai padės mokytojams ugdyti mokinių matematikos, kūrybiškumo, kritino mąstymo bei problemų sprendimo įgūdžius. Šios novatoriškos priemonės gali būti naudingos ir kitiems STEAM dalykų mokytojams.
Go to Mokymo(si) kursas matematikos mokytojams

Mokymo(si) kursas matematikos mokytojams

Go to E-priemonių rinkinys matematikos mokymui

E-priemonių rinkinys matematikos mokymui

Go to E-priemonių rinkinys mokinių kritiniam mąstymui ir kūrybiškumui ugdyti

E-priemonių rinkinys mokinių kritiniam mąstymui ir kūrybiškumui ugdyti

Go to Sėkmės istorijos – gerosios patirties pavyzdžiai

Sėkmės istorijos – gerosios patirties pavyzdžiai

Apie projektą

Projektas „Išmanusis matematikos mokytojas“ prisideda prie strategijos „Europa 2020“ siekinio įgyvendinimo, t. y. iki 15 proc. sumažinti besimokančiųjų, turinčių žemus skaitymo, gamtos mokslų ir matematikos pasiekimus, skaičių ir įgyvendinti prioritetą „Pažangus augimas: žinių ir inovacijų pagrindu sukurtos ekonomikos plėtra“. Matematikos, gamtos mokslų ir technologijų kompetencijos, ypač akcentuojant kritinio mąstymo ugdymą, problemų sprendimą, yra būtina sąlyga technologiškai pažangios ekonomikos ir visuomenės funkcionavimui. 2015m. EBPO PISA duomenys rodo, kad iš visų trijų aukščiau minėtų sričių, žemi mokinių matematikos pasiekimai sudaro didžiausią procentą (ES vidurkis - 22,2%), nors matematikos kompetencija ES lygmenyje įvardinta kaip viena iš esminių XXI a. kompetencijų, būtinų asmens tobulėjimui, aktyviam pilietiškumui, socialinei įtraukčiai ir įsidarbinimui XXI amžiuje.

Projekto tikslas - tobulinti matematikos mokytojų skaitmeninę kompetenciją, kuri prisidėtų prie geresnių mokinių matematikos pasiekimų ir aktyvesnio jų įsitraukimo į mokymosi procesą.

Uždaviniai:
  1. Tobulinti matematikos mokytojų skaitmeninę kompetenciją, kuri skatintų mokytojus naudoti mobiliąsias programėles mokymo procese.
  2. Įgalinti matematikos mokytojus naudoti mobiliąsias programėles, skirtas mokinių matematinių gebėjimų stiprinimui ir pasiekimų gerinimui, pamokose.
  3. Stiprinti matematikos mokytojų gebėjimą ugdyti mokinių kritinį mąstymą ir kūrybiškumą, integruojant naujoviškas skaitmenines priemones mokymo procese.
  4. Tobulinti mokytojų socialinę kompetenciją, dirbti su mišriomis mokinių grupėmis, remiantis sėkmingo pedagoginio darbo patirtimi, pateikta atvirųjų švietimo išteklių formatu.
Tikslinės grupės:
  • matematikos mokytojai;
  • 5-6 klasių (11-12 metų) mokiniai;
  • STEAM dalykų mokytojai.
Projekto metodologija grindžiama: mišriojo mokymo metodu, „atvirkščios“/„apverstos“ klasės modeliu, atviraisiais švietimo ištekliais, mokytojų gerosios patirties pavyzdžiais. Matematikos pamokose rekomenduojama taikyti mikromokymosi, žaidybinimo principus, mobiliąsias programėles.

Pagrindinis projekto siekinys - gerinti mokinių mokymosi pasiekimus, naudojant patrauklias skaitmenines priemones pamokose ir neformaliojo švietimo veiklose. Projekto partneriai tiki, kad naujai sukurtos mobiliosios programėlės padės 5-6 klasių mokiniams pasiekti aukštesnių rezultatų ir, svarbiausia, pakeis jų neigiamą požiūrį į matematiką.
Matematikos mokytojai patobulins didaktinę, socialinę ir skaitmeninę kompetenciją ir drąsiau mokymo procese naudos naujas, šiuolaikiškas priemones, skatinančias mokinių mokymosi pažangą, motyvaciją ir domėjimąsi šiuo mokomuoju dalyku.

Partneriai

Kaunas Region Educational Centre

Project Coordinator
Lithuania

Kaunas Region Akademija Ugnes Karvelis Gymnasium

Lithuania

European Innovation Centre

Lithuania

Danmar Computers LLC

Poland

Tukums 2nd Elementary School

Latvia

George Emil Palade School

Romania

Eurotraining Educational Organization

Greece