ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αυτά τα πνευματικά αποτελέσματα θα υποστηρίξουν τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών μαθηματικών για τη χρήση των κινητών εφαρμογών και των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων στη διαδικασία διδασκαλίας, προκειμένου να ενισχυθούν οι μαθηματικές δεξιότητες, η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη και η επίλυση προβλημάτων. Τα αναπτυγμένα πνευματικά αποτελέσματα θα έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς και εφαρμογής από τους εκπαιδευτικούς των θεμάτων STEAM.
Go to Εκπαιδευτικό μάθημα για τους καθηγητές μαθηματικών

Εκπαιδευτικό μάθημα για τους καθηγητές μαθηματικών

Go to e-Toolbox για τη διδασκαλία μαθηματικών

e-Toolbox για τη διδασκαλία μαθηματικών

Go to E-Toolbox για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας των μαθητών

E-Toolbox για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας των μαθητών

Go to Σύνολο βέλτιστων πρακτικών που ασχολούνται με την ποικιλομορφία στην τάξη

Σύνολο βέλτιστων πρακτικών που ασχολούνται με την ποικιλομορφία στην τάξη

Για το έργο

Το έργο SMART-MT συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: μείωση του αριθμού των ατόμων με χαμηλές επιδόσεις στον τομέα της ανάγνωσης, της επιστήμης και των μαθηματικών έως 15% και εφαρμογή της προτεραιότητας «Έξυπνη ανάπτυξη: ανάπτυξη μιας οικονομίας βασισμένης στη γνώση και την καινοτομία». Οι ικανότητες στα μαθηματικά, την επιστήμη και την τεχνολογία, με έμφαση στην κριτική αμφισβήτηση, την επίλυση προβλημάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της τεχνολογικά προηγμένης οικονομίας και κοινωνίας. Τα στοιχεία PISA του ΟΟΣΑ (2015) δείχνουν ότι μεταξύ των τριών τομέων, το μερίδιο των χαμηλών επιδόσεων είναι το υψηλότερο στα μαθηματικά (μέσος όρος της ΕΕ - 22,2%), αν και η γνώση μαθηματικών έχει προσδιοριστεί σε επίπεδο ΕΕ ως μία από τις βασικές ικανότητες για την προσωπική ολοκλήρωση, την ενεργό συμμετοχή του πολίτη, την κοινωνική ένταξη και την απασχολησιμότητα στον 21ο αιώνα. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα και οι προκλήσεις, στο έργο έχουν προβλεφθεί οι ακόλουθοι στόχοι:

Στόχος - να αναπτυχθεί η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Κουλτούρα των Εκπαιδευτικών Μαθηματικών ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή και η επιτυχία των μαθητών.

Σκοπός:
  1. Να βελτιώσει την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών στα μαθηματικά, βελτιώνοντας τις ψηφιακές τους ικανότητες ώστε να χρησιμοποιούν κινητές εφαρμογές στη διαδικασία διδασκαλίας;
  2. Να υποστηρίξει τους καθηγητές μαθηματικών να υιοθετήσουν καινοτόμες ψηφιακές πρακτικές που βασίζονται σε εφαρμογές για κινητά, προκειμένου να βελτιώσουν τις μαθηματικές δεξιότητες των μαθητών και να αντιμετωπίσουν το χαμηλό επίπεδο μαθηματικών τους. ·
  3. Η ενίσχυση της ικανότητας των καθηγητών μαθηματικών να αναπτύξουν την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα των μαθητών μέσω της ενσωμάτωσης καινοτόμων ασκήσεων που βασίζονται σε εφαρμογές με κινητές συσκευές στη διαδικασία διδασκαλίας.
  4. Να υποστηρίξει τους καθηγητές των μαθηματικών στην αντιμετώπιση της ποικιλομορφίας στην τάξη μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων διδακτικών πρακτικών βασισμένων στην εργασία, που παρουσιάζονται ως Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (OER).
Ομάδες στόχοι:
  • Οι εκπαιδευτικοί μαθηματικών και STEAM που εργάζονται στα βασικά σχολεία
  • Παιδιά χαμηλών αποδόσεων, 5-6 τάξη (σχολική χρονιά), ηλικία 11-12 από μειονεκτούντα περιβάλλοντα (που αντιμετωπίζουν εκπαιδευτικά, κοινωνικοοικονομικά, γεωγραφικά, πολιτισμικά εμπόδια) και έχουν ειδικές μαθησιακές ανάγκες.
Η γενική μεθοδολογία του έργου βασίζεται στην προσέγγιση της μικτής μάθησης, στην αντιστροφή / αναστροφή της κατάρτισης, στη μικρο-μάθηση, στην παιγνιοποίηση, στην αυτοδιδασκαλία των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OER) καθώς και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των εκπαιδευτικών από τις χώρες των εταίρων. Τα δύο πακέτα εργασιών (O2, O3) βασίζονται στη συγκεκριμένη μεθοδολογία - ανοιχτή και καινοτόμο προσέγγιση με κινητές εφαρμογές της ψηφιακής εποχής με τη χρήση εμπειρικής και αυτοκατευθυνόμενης ηλεκτρονικής μάθησης με γνώμονα το πρόβλημα.

Ο κύριος αντίκτυπος στους μαθητές είναι να μειώσει την ανεπάρκεια στα μαθηματικά δίνοντας τους ελκυστικά ψηφιακά εργαλεία για μάθηση. Η κοινοπραξία αναμένει ότι τουλάχιστον το 50% των μαθητών της ομάδας-στόχου θα αρχίσει να χρησιμοποιεί τις νεοαποκτηθείσες εφαρμογές για κινητά και θα αλλάξει τη στάση τους απέναντι στα μαθηματικά ως ένα ενδιαφέρον και χρήσιμο θέμα.
Οι εκπαιδευτικοί μαθηματικών θα βελτιώσουν τις διδακτικές, κοινωνικές και ψηφιακές τους ικανότητες για να χρησιμοποιήσουν νέα σύγχρονα εργαλεία στη διαδικασία διδασκαλίας και θα ενισχύσουν τα κίνητρα των μαθητών, θα συμβάλουν στην εμπλοκή τους στα μαθηματικά και θα έχουν καλύτερα αποτελέσματα.

Κοινοπραξία

Kaunas Region Educational Centre

Project Coordinator
Lithuania

Kaunas Region Akademija Ugnes Karvelis Gymnasium

Lithuania

European Innovation Centre

Lithuania

Danmar Computers LLC

Poland

Tukums 2nd Elementary School

Latvia

George Emil Palade School

Romania

Eurotraining Educational Organization

Greece